Aandelen verkopen en uittreden uit de Vennootschap

Hieronder vind je de artikels van de statuten van Stroomvloed cv omtrent de terugname van aandelen.

De overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming is slechts toegestaan in zoverre ze:

  • Gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoten, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) vennoten;
  • Gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoot, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe-) vennoten ofwel door verkoop aan de vennootschap zelf;
  • Gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die beschikt over de mogelijkheid om vennoten te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan de vennootschap;
  • Wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen). Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld;
  • Niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.
    In geval van overlijden van een vennoot worden de aandelen niet teruggenomen, doch komen zij toe aan de erfgenamen van deze vennoot. De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap op de hoogte dienen te brengen van het overlijden. Zij zullen desgevallend ook de successierechten op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen.
Alle vragen