Vaak gestelde vragen

Hieronder kan je een overzicht vinden van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier nog niet tussen of wens je meer info? Contacteer ons dan via dit formulier.

Coöperant worden

Om je persoonlijke gegevens in te vullen op het inschrijvingsformulier, heb je best je identiteitskaart bij de hand en ook je het IBAN-nummer van je bankrekening.
Als je aandelen wenst te schenken aan iemand anders, zorg er dan voor dat je de gegevens van zijn identiteitskaart hebt. Als je aandelen schenkt aan een minderjarige, zal je ook gegevens van zijn of haar voogd nodig hebben.

Rechtspersonen die wensen in te tekenen moeten ook hun statuten indienen en de aanvraag kan enkel gedaan worden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger.

Het intekenen kan enkel gebeuren via deze link.

De toelatingsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) beperkten het investeringsbedrag per coöperant (ongeacht of dit natuurlijke dan wel rechtspersonen zijn) tot maximum 5.000 euro. Echter sinds de invoering van onze nieuwe Statuten op 11 juni 2022, is dit bedrag opgetrokken tot 25.000 euro per coöperant. Meerdere leden van een gezin (ook minderjarigen) kunnen sindsdien elk maximum 25.000 euro investeren in Stroomvloed.

Aandelen van Stroomvloed zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. Minderjarigen mogen ook coöperant zijn. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen op de Algemene Vergadering tot ze meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt voor volwassenen die onder voogdij geplaatst zijn (vb bij mentale handicap). Ook zij worden door hun voogd vertegenwoordigd.

Elk familielid kan coöperant worden van Stroomvloed. Alle aandelen zijn op naam. Elk familielid kan maximum 100 aandelen van 250 euro aankopen. Minderjarigen moeten toestemming krijgen van hun ouders en worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door hun ouder, voogd of gevolmachtigde.

Rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen) kunnen ook investeren in Stroomvloed. We nodigen je uit om het formulier in te vullen en te kiezen voor ‘rechtspersoon’. Om een geldige aanvraag te kunnen doen, moet u de digitale versie van de Statuten van uw onderneming ook opladen.

Dat kan zeker. Toegankelijk zijn voor elke persoon, ongeacht zijn woonplaats, is één van de basisprincipes van onze coöperatie. De basis blijft echter lokale verankering. Het leeuwendeel van de coöperanten en bestuurders wonen in de streek waar Stroomvloed cv actief is. Dat betekent niet dat inwoners van andere streken of landen niet kunnen aansluiten. Sommige coöperaties zijn actief in grotere gebieden. Soms overlappen de gebieden elkaar. Ook dat is geen probleem, want echte coöperaties werken samen.

Neen, momenteel is dat nog niet mogelijk. We moeten eerst voldoende groene-stroom-productie hebben vooraleer we deze op de markt kunnen zetten. Zodra Stroomvloed een eerste windmolen in productie heeft en in het bezit is van een exploitatievergunning zou dit wel kunnen. Onze aandeelhouders zullen op dat moment hiervan verwittigd worden.

Een aandeel bij Stroomvloed geeft u wel de mogelijkheid om stroom aan te kopen bij onze zuster-coöperatie Ecopower. Zie dit bericht voor meer info hierover.

Hieronder vind je de artikels van de statuten van Stroomvloed cv omtrent de terugname van aandelen.

De overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming is slechts toegestaan in zoverre ze:

 • Gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoten, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) vennoten;
 • Gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoot, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe-) vennoten ofwel door verkoop aan de vennootschap zelf;
 • Gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die beschikt over de mogelijkheid om vennoten te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan de vennootschap;
 • Wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen). Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld;
 • Niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.
  In geval van overlijden van een vennoot worden de aandelen niet teruggenomen, doch komen zij toe aan de erfgenamen van deze vennoot. De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap op de hoogte dienen te brengen van het overlijden. Zij zullen desgevallend ook de successierechten op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen.

Stroomvloed moet in staat zijn om elkeen van haar coöperanten te identificeren, zeker bij deelname aan het beleid (stem op de Algemene Vergadering). De aandelen zijn op naam en bijgevolg is het noodzakelijk voor Stroomvloed om over de persoonlijke gegevens van haar coöperanten te beschikken (naam, voornaam, adres, rekeningnummer…). De gegevens worden samengebracht in het register van aandeelhouders, dat geenszins toegankelijk is voor derden. Uw persoonlijke levenssfeer is dus beschermd. Het nummer van je bankrekening moet meegedeeld worden om de uitbetaling van dividenden mogelijk te maken.

Bij overlijden van een vennoot wordt het aandelenpakket opgenomen in de erfenis op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.
Daarvoor moeten de volgende documenten aan Stroomvloed cv worden bezorgd:

 • Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
 • Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

 

Na de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het vennotenregister geen betekenis meer en mag het worden vernietigd. De aandelen van de overleden vennoot worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cv genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

Uw naasten zullen de aandelen erven. De aandelen zijn echter op naam. Deze zullen door een Notaris opnieuw worden toegewezen in de erfenis.

Niets weerhoudt u ervan om aandelen te kopen op naam van uw kinderen.

Voor bouwvergunningen aangevraagd sinds 2014 is het verplicht om bij een nieuwbouwwoning een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te produceren. Dit kan op een aantal manieren: oa via een zonneboiler, eigen zonnepanelen (PV), biomassa, warmtepomp, stadsverwarming en -koeling of via participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie (zoals Stroomvloed).

Uw EPB-verslaggever kan u helpen met deze aangifte. Contacteer ons voor meer info.

Extra info: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/hernieuwbare/participatie en Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (vlaanderen.be)

 • Een aandeel kost 250 euro en staat steeds op naam.
 • Je kan aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor 25.000 euro aan aandelen van Stroomvloed cv bezit (100 aandelen).
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Stroomvloed cv staat.
 • Aandelen kopen op naam van een minderjarige kan, maar er zijn bijkomende juridische gevolgen. Lees hierover meer in de FAQ.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de Raad van Bestuur.
 • Het dividend bedraagt wettelijk maximaal 6%.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van Stroomvloed.
 • Stroomvloed cv kan per jaar niet meer dan voor 500.000 euro aan aandelen te koop aanbieden. Dit kan wel mits het terbeschikkingstellen van een informatie-nota. In dat geval kan u deze informatienota vinden in de downloads-sectie van deze website.
Coöperatie

De statuten van onze coöperatie reflecteren haar identiteit en waarden. Ze bevatten een aantal belangrijke punten:

 • De rechtsvorm : Stroomvloed is een coöperatie met het statuut van coöperatieve vennootschap (cv).
 • Het doel : Dit beschrijft de missie van de coöperatie.
 • De artikels met betrekking tot het kapitaal en de aandelen beschrijven het vast kapitaal en de nominale waarde van de aandelen,…
 • In de artikels met betrekking tot de verantwoordelijkheid wordt verduidelijkt dat de aandeelhouders enkel aansprakelijk zijn voor hun inbreng.
 • Er zijn ook wat artikels die beschrijven hoe de coöperanten kunnen toe- of uittreden. Bij de uittreding worden ook de voorwaarden beschreven.
 • Het beheer van de coöperatie (de manier waarop beslissingen worden genomen, regels met betrekking tot het stemrecht, verkiezing van de raad van bestuur, enz) wordt beschreven in de sectie m.b.t. de raad van bestuur en de algemene vergadering.
 • Het deel m.b.t. de winstbestemming, beschrijft hoe de winst van de coöperatie verdeeld kan worden (dividenden, ristorno’s, investering in sociaal-maatschappelijke projecten).

U kan onze statuten downloaden via deze link.

Een coöperatie is de vennootschapsvorm die het meest geschikt is voor een democratisch beheer. Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen op de Algemene Vergadering. Voor coöperaties zoals Stroomvloed, die erkend worden door de Nationale Raad der Coöperaties (NRC – Federaal Ministerie van Economische Zaken), geldt eenvormigheid van stemmen (één lid één stem) om dominantie van kapitaalkrachtige aandeelhouders te voorkomen.

De coöperatie biedt tevens de mogelijkheid van variatie in het kapitaal afhankelijk van de financieringsbehoeften. Afgezien van het vaste deel door de statuten (A-aandelen), kan het kapitaal variëren, afhankelijk van vertrek of komst van de nieuwe coöperanten of op basis van de uitgifte van bijkomende aandelen of terugtrekking van aandelen, en dit zonder dat de statuten daarvoor moeten gewijzigd worden.

De coöperatie kan niet zomaar worden opgekocht door een privébedrijf, daarvoor is immers de goedkeuring nodig van een meerderheid van de coöperanten, die hun autonomie niet zullen prijsgeven en zich tegen een overname zullen verzetten.

De 7 coöperatieve principes bestaan al meer dan honderd jaar en volgen uit de ICA-definitie van een coöperatie :

“… een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke behoefte te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren”

 1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  Coöperaties zijn vrijwillige organisaties die openstaan voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijk doel onderschrijven, zonder enige vorm van seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie.

 2. Democratische controle door de leden
  Coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun leden, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal (één lid één stem).

 3. Economische participatie door de leden
  Coöperanten hebben een dubbele relatie met hun coöperatie: ze zijn zowel aandeelhouder als gebruiker van de geproduceerde goederen of diensten. Het kapitaal van de coöperatie wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en democratische controle door de leden. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk bezit van de coöperatie, vennoten ontvangen een beperkt rendement op hun ingebracht kapitaal (aandeelhoudersmeerwaarde). Daarnaast wordt de winst gebruikt voor één of meerdere van volgende doelstellingen : de ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van reserves, voordelen voor de vennoten in verhouding tot hun transacties met de coöperatie (gebruikersmeerwaarde), ondersteuning van activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen. De dienstverlening aan de coöperanten staat daarbij centraal.

 4. Autonomie en onafhankelijkheid
  Coöperaties zijn autonome organisaties onder controle van hun leden. Wanneer coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en werknemers, zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en eigenheid van de coöperatie. Ze informeren het ruimere publiek, in het bijzonder jongeren en opiniemakers, over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen.

 6. Samenwerking tussen coöperaties
  Coöperaties dienen hun leden het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, regionale, nationale en internationale structuren.

 7. Aandacht voor de gemeenschap
  Coöperaties maken werk van duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd zijn door de leden.

Elke belangrijke beslissing wordt genomen of goedgekeurd op de Algemene Vergadering, waarop alle coöperanten naar behoren worden geïnformeerd. Er wordt gestemd volgens de regel “één lid, één stem”.

Er kan een adviesraad van coöperanten in het leven worden geroepen dat initiatiefrecht heeft of ter beschikking staat van de Raad van Bestuur in geval van grote investeringen of desinvesteringen.

Bestuurders worden benoemd of ontslagen door de Algemene Vergadering. In principe staan alle bestuursmandaten open voor alle vennoten. Het stemrecht in de Raad van Bestuur is gelijk verdeeld. “Eén lid, één stem”, met gelijkheid tussen alle bestuurders. De bestuurders zijn niet bezoldigd en melden steeds zelf mogelijke belangenconflicten.

Geen enkele betrokkenheid is verplicht. De Algemene Vergadering van coöperanten is wel de ideale gelegenheid om belangrijke informatie te vernemen, te discussiëren, suggesties te uiten en mee te stemmen over belangrijke beslissingen. Het is ook de gelegenheid bij uitstek om andere coöperanten te ontmoeten.

We doen beroep op coöperanten voor specifieke taken. De meest specifieke taak is het mede besturen van de coöperatie als lid van de Raad van Bestuur. Het spreekt vanzelf dat de bestuurders, een onbezoldigd mandaat (!), beroep doen op de coöperanten voor bepaalde zaken. Aarzel dus zeker niet om uw talenten, beschikbaarheden, ambities en competenties te melden. Die menselijke investeringen zijn minstens even essentieel dan uw financiële inbreng. Door op die manier te investeren in onze coöperatie, verwerft u eventueel zelf ook extra competenties.

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – Federaal Ministerie van Economie) kan erkenning geven aan coöperaties die bepaalde waarden respecteren.

Een eerste heeft te maken met democratisch functioneren. In een coöperatie wordt het stemrecht niet gekoppeld aan het bezit van kapitaal, maar stemt men volgens het principe van “één persoon, één stem”. Aan een aandeel kan ook niet meer dan 10% van de (aanwezige of vertegenwoordigde) stemmen gekoppeld worden.

Een tweede regel is dat NRC-coöperaties maximum 6% dividend kunnen uitkeren. De rest wordt dan geherinvesteerd in de werking van de onderneming. De erkenning brengt meteen ook een aantal fiscale en economische voordelen met zich mee. Zo worden coöperaties die erkenning genieten vrijgesteld van een prospectus wanneer ze geld ophalen bij burgers.
Ook Stroomvloed geniet erkenning van de NRC, is recent verkozen tot de Algemene Vergadering van de NRC en onze voorzitter zetelt zelfs in het Bureau van de NRC.

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) bewaakt het regelgevend kader voor coöperaties : het democratisch functioneren en de behoorlijke bedrijfsvoering (met name het maximumdividend van 6%, opdat de coöperatie haar middelen behoudt om verder te ontwikkelen).

De FSMA is een publieke waakhond die de financiële markten in België superviseert en controleert, alsook de uitgifte van aandelen. De wet voorziet een verplichting om een prospectus of informatienota uit te geven voor de coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie die aan volgende condities voldoen:

 • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt meer dan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
 • elke belegger kan voor meer dan  5.000 euro op een aanbieding ingaan;

Coöperaties moeten de FSMA in kennis stellen dat zij voldoen aan alle eisen. Dit is ook het geval voor Stroomvloed erkende cv. De Nationale Bank van België oefent ook controle uit. Zoals iedere onderneming moet ook Stroomvloed er zijn balans jaarlijks neerleggen en worden de informatienota’s en/of prospectus bij de FSMA ingediend.

Mijn geld

Het geld van uw aandeel/aandelen wordt gebruikt voor de financiering van lokale hernieuwbare energieprojecten via rechtstreekse participatie, bijvoorbeeld de aankoop van een windturbine of van zonnepanelen, laadpalen of om energiebesparende maatregelen te implementeren.

De projecten worden aan de algemene vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur. Als coöperant wordt u mede-eigenaar van de installaties en van de geproduceerde energie, onder democratisch bestuur. Zo hebt u inspraak in belangrijke beslissingen over investeringen en in het beleid.

Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij ook een kopie van de identiteitskaart van de vennoot is gevoegd.

Deze documenten mogen worden ingescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@stroomvloed.be of per post verzonden naar Stroomvloed erkende cv, Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth.

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart van die ouder of voogd bij het document.

Na controle wordt het identiteitsdocument verwijderd.

Energiecoöperaties ontwikkelen projecten met een langere loop- en terugverdientijd. Dat betekent meteen ook dat het soms een tijdje kan duren vooraleer er winst gemaakt wordt en dividenden uitgekeerd kunnen worden.
Over de manier waarop de winst besteed wordt, beslist de Algemene Vergadering. De raad van bestuur heeft daarin een adviserende rol. Na het aanleggen van een eventuele wettelijke reserve, wordt een dividend uitgekeerd aan de coöperanten.

In het boekjaar 2021 heeft Stroomvloed voor het eerst een dividend van 4% uitgekeerd.

Wanneer een dividend uitgekeerd wordt is Stroomvloed verplicht roerende voorheffing in te houden.  Deze roerende voorheffing bedraagt op vandaag 15% voor Stroomvloed aandeelhouders die aan de op dat moment geldende voorwaarden voldoen. In sommige gevallen is dat echter 30% (vb: als u de aandelen nog geen 3 jaar in uw bezit heeft).

Deze roerende voorheffing kan bovendien verrekend worden in de aangifte personenbelasting.

Let op: De dividenden die toegekend worden aan minderjarigen worden toegevoegd aan die van de ouders, elk voor de helft.

Het opgehaalde geld wordt in afwachting op een rekening gezet bij een duurzame bank of als kortetermijnlening gegeven aan andere burgercoöperaties. Een zeer klein gedeelte wordt gebruikt voor de werkingskosten van de coöperatie (vb: boekhouding). De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

Coöperaties behartigen meestal verschillende projecten. Wanneer één of meerdere projecten niet slagen (bv: weigering van nodige vergunningen), dan stelt de Raad van Bestuur andere projecten voor aan de coöperanten. In het ergste geval kan de Algemene Vergadering beslissen om de coöperatie te ontbinden en de overblijvende middelen op de eindbalans te herverdelen onder de coöperanten naar verhouding van het aantal aandelen per coöperant.

De Tax Shelter levert een belastingvermindering en geen belastingkrediet. Dit betekent dat je er geen voordeel bij hebt om een investering te doen, die een hogere belastingvermindering oplevert dan wat je jaarlijks aan inkomsten-belastingen betaalt. Om dit bedrag te kennen, kan je je aanslagbiljet van vorig jaar raadplegen. Dat zou je een indicatie moeten leveren van wat je jaarlijks aan belastingen betaalt (tenzij je van jaar tot jaar grote verschillen hebt op je inkomsten).

Het is een investering in de tijd… je moet je investering minstens 4 jaar in de onderneming laten. Voor meer inlichtingen omtrent de Tax Shelter maatregelen kan je deze FAQ met meer details op de website van de VLAIO raadplegen.

Opgelet: de mogelijkheden voor Tax Shelter zijn voor Stroomvloed reeds allemaal uitgeput. Nieuwe aandelen van Stroomvloed komen hiervoor dus niet meer in aanmerking!

Voordelen en risico's

Het financiële risico is gering, maar niet onbestaande. U investeert in industriële projecten, waarvan u mede-eigenaar wordt onder democratisch bestuur, waardoor de risico’s beperkt en te overzien zijn :

 • vertragingen/extra kosten
 • minder productie dan voorzien (bv. een slecht windjaar, of weinig opbrengsten uit zon)
 • evolutie van de elektriciteitsprijs
 • wijzigingen in het subsidiekader of in de regelgeving
 • fiscale wijzigingen
 • wijziging van financieringsvoorwaarden van derden

Er bestaan verschillende manieren om deze risico’s te beheersen en te minimaliseren. Het is mogelijk om met constructeurs contractueel vast te leggen dat ze zowel de levering als het onderhoud van de productie-eenheid voor hun rekening nemen. De constructeur garandeert op die manier een minimale beschikbaarheid met compensatie in geval van gebreken of pannes.

Een dividend is een vergoeding die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van Stroomvloed naargelang hun investering in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering beslist over het uit te keren dividend. Het maximumdividend ligt op 6% per jaar voor coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperaties.

Voor boekjaar 2021 heeft Stroomvloed voor het eerst een dividend van 4% uitgekeerd.

U kan uw investering best zien als een investering op lange termijn. Als jonge coöperatie moeten we aanvankelijk vooral investeren in nieuwe projecten, waardoor het enkele jaren kan duren vooraleer ze rendabel zijn. Maar aangezien duurzame energieprojecten hun rentabiliteit bewezen hebben, kunnen de dividenden naar maximaal 6% stijgen, eens de projecten op kruissnelheid zijn.
De dividenden worden geplafonneerd op 6% per jaar voor coöperaties die erkend zijn door de Nationale Raad voor de Coöperaties, dit om speculatief beleid te vermijden. De dividenden kunnen echter jaar per jaar variëren afhankelijk van de omstandigheden en zijn nooit gegarandeerd. Duurzaam bestuur is de beste garantie op duurzame resultaten.

Voor boekjaar 2021 hebben we voor het eerst een dividend van 4% uitgekeerd.

De Nationale Raad voor de Coöperaties legt Stroomvloed en andere coöperaties een bovengrens op van 6% op de jaarlijks uit te keren dividenden. De eerste bedoeling is het aanmoedigen van de voorzichtige bedrijfsvoering, door de coöperaties te verplichten om voldoende middelen bij te houden voor groei en ontwikkeling. Ook is het niet de bedoeling om de coöperatie als een vehikel voor winstmaximalisatie te gebruiken, maar eerder om projecten te verwezenlijken met een zo breed mogelijke meerwaarde, voor zoveel mogelijk mensen.

Investeren in coöperatieve aandelen houden steeds risico’s in en kunnen niet rechtstreeks vergeleken worden met een eenvoudige spaarrekening. Het financiële rendement is, in tegenstelling tot een spaar- of termijnrekening, nooit gegarandeerd, maar varieert jaarlijks tussen 0 en 6 procent, volgens de rentabiliteit en de fase waarin de projecten zich bevinden. In het algemeen zijn de dividenden groter dan de intrestvoet van de gemiddelde spaarrekening.

Een investering in een energiecoöperatie moet gezien worden als een investering op lange termijn. Coöperaties zoals Stroomvloed werken met specifieke uitstapprocedures voor kapitaal en coöperanten, die zijn aan bepaalde voorwaarden gekoppeld, o.a. qua tijdstip van uitstappen.

Als coöperant kan u deelnemen aan de Algemene Vergadering en op democratische wijze mee beslissen over projecten die met uw geld worden gefinancierd. Zo bewaakt u mee dat het gaat om duurzame projecten met nut voor de samenleving en de toekomstige generaties.
Bovendien kan u als coöperant op termijn genieten van extra voordelen die de coöperatie aanbiedt. Bijvoorbeeld energielevering bij u thuis, of energie-audits aan verlaagde tarieven, interessante tarieven bij onze laadpalen, enz…

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet voor coöperaties, die erkend zijn door de Nationale Raad voor de Coöperaties, vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’ regime. Dit regime is ingevoerd voor aanbiedingen aan het publiek die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

 • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
 • elke belegger kan slechts voor een maximumbedrag van 5.000 euro op de aanbieding ingaan;
 • alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

Echter, door de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 juni 2022 om het maximum bedrag aan aandelen die een cooperant kan bezitten op te trekken tot 25.000 euro, moet Stroomvloed nu wel een Informatienota neerleggen bij de FSMA. Dit document kan u ook terugvinden bij onze downloads.

Intekenen op aandelen?

Ook coöperant worden van Stroomvloed?

Via onderstaande knop kan je intekenen op min. 1 tot max. 100 aandelen van de coöperatie en mede-eigenaar worden van onze hernieuwbare energie-projecten.

Vennoot worden